Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Tryby postępowania

 1. Tryb postępowania w procedurze związanej z nadaniem nowych numerów drogom powiatowym lub gminnym
 2. Tryb postępowania w procedurze związanej z aktualizacją wykazu numerów dróg
Artykuł z dnia: 2010-11-10 08:10

 1. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z NADANIEM NOWYCH NUMERÓW DROGOM POWIATOWYM LUB GMINNYM

 2.         

            Każda droga zaliczona do dróg publicznych jest również, ze względu na swe funkcje w sieci drogowej, zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii /krajowa, wojewódzka, powiatowa lub  gminna/

            W przypadku podjęcia działań zmierzających do zaliczenia danej drogi do  kategorii dróg powiatowych zaliczenie to następuje w drodze uchwały rady powiatu, w porozumieniu    z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast), na obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.

  W przypadku dróg gminnych zaliczenie to następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

           Droga zaliczona do danej kategorii dróg publicznych, na podstawie odpowiedniego aktu prawnego wydanego przed reformą administracji publicznej /przed 1999 rokiem/, stanowi w dalszym ciągu drogę publiczną, chyba że późniejsze uchwały odpowiedniego organu zmieniły ten stan prawny.

            Po podjęciu odpowiednich uchwał przez rady powiatu lub gminy odpowiedni zarządca dróg występuje z wnioskiem /dowolna forma pisma z załączeniem kopii odpowiedniej opinii, kserokopii uchwały rady gminy lub powiatu oraz informacji kontaktowych – nr telefonu i email – osoby prowadzącej powyższe zagadnienie/ do ZZDW Koszalin o nadanie danej drodze numeru.

            Do powyższego wniosku należy załączyć wypełnioną tabelę z wykazem aktualnych dróg danej kategorii /układ i format tabeli dostępny na stronie www.zzdw.koszalin.pl w zakładce numeracja dróg powiatowych i gminnych/aktualne numery - plik Excel/.

             Powyższą tabelę należy również przesłać do ZZDW Koszalin w formie elektronicznej     na e-mail numeracja.drog@zzdw.koszalin.pl lub kg@zzdw.koszalin.pl . Po sprawdzeniu tabeli w Wydziale Dróg ZZDW Koszalin zostaną przypisane dla każdej drogi odpowiednie numery. Każdy z numerów jest niepowtarzalny i niezmienny dla obszaru danej gminy lub powiatu.

              Po sprawdzeniu tej tabeli i nadaniu numerów tabela z wykazem dróg i przyporządkowanymi dla tych dróg numerami zostanie przesłana /w formie elektronicznej na podany we wniosku e-mail/ do danego zarządcy, który ostatecznie sprawdzi poprawność zapisów w tej tabeli. W przypadku dostrzeżonych błędów należy skontaktować się z Wydziałem Dróg ZZDW Koszalin pod nr tel. 94 71 25 653 lub 94 71 25 642.

          Po sprawdzeniu poprawności zapisów w tabeli dany zarządca przesyła do ZZDW Koszalin oświadczenie, podpisane przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, które w swej treści zawiera zapis, iż wykaz dróg, stanowiący załącznik do oświadczenia /tabela z wykazem dróg i przyporządkowanymi numerami/ jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

         Po otrzymaniu oświadczenia Dyrektor ZZDW Koszalin wyda, zgodnie z pełnomocnictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzenie, którego treść, wraz z załącznikami /tabele z wykazem dróg i przyporządkowanymi dla tych dróg numerami/ zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZZDW Koszalin /www.zzdw.koszalin.pl/ w zakładce numeracja dróg powiatowych i gminnych.

   

 3. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ Z AKTUALIZACJĄ WYKAZU NUMERÓW DRÓG
 4.  

  Tryb postępowania w przypadku aktualizacji wykazu dróg danej kategorii jest taki sam jak w procedurze związanej z nadaniem nowych numerów drogom danej kategorii.

                Gdy dana droga zostanie pozbawiona danej kategorii do wniosku o aktualizację wykazu numerów dróg, przesłanego do ZZDW Koszalin przez danego zarządcę drogi, należy dołączyć odpowiednie opinie zarządców oraz kserokopie uchwał pozbawiających i zaliczających daną drogę do odpowiedniej kategorii /zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii/.

               Po zaktualizowaniu przez danego zarządcę wykazu numerów dróg należy przesłać zaktualizowaną tabelę do ZZDW Koszalin i dodatkowo oświadczenie, podpisane przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, które w swej treści zawiera zapis, iż wykaz dróg, stanowiący załącznik do oświadczenia /tabela z wykazem dróg  i przyporządkowanymi numerami /jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Zaktualizowaną tabelę należy przesłać również w formie elektronicznej /w formacie Excel/ na e-mail numeracja.drog@zzdw.koszalin.pl lub kg@zzdw.koszalin.pl

         Po otrzymaniu oświadczenia Dyrektor ZZDW Koszalin wydaje, zgodnie z pełnomocnictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzenie, którego treść, wraz z załącznikami /tabele z wykazem dróg i przyporządkowanymi dla tych dróg numerami/ zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZZDW Koszalin /www.zzdw.koszalin.pl/ w zakładce numeracja dróg powiatowych i gminnych.

   

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl