Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zasady opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu

W celu zaopiniowania projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego wnioskodawca powinien złożyć do tut. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projekt wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Artykuł z dnia: 2009-02-09 15:37

Projekt organizacji ruchu sporządzony w dwóch egzemplarzach powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 • a)lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych oraz sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • b)parametry geometrii drogi.
 1. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
 2. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu.
 4. Nazwisko i podpis projektanta.

W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich wnioskodawca winien złożyć do organu zarządzającego ruchem - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Infrastruktury i Transportu (Plac Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin), dwa egzemplarze projektu wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). Do projektu powinny być dołączone opinie:

 1. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
 2. Komendy Wojewódzkiej Policji – Wydziału Ruchu Drogowego (ul. Bardzińska 1a, 71-710 Szczecin). Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu uproszczonego dotyczącego robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych);
 3. Zarządów innych dróg, których również dotyczy projekt.

Organ zarządzający ruchem po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przesyła jeden egzemplarz projektu wnioskodawcy.

 

Co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca zobowiązany jest powiadomić Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz ZZDW w Koszalinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl