Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym

zmodyfikowano: 2023-05-08 08:05

Artykuł z dnia: 2009-02-10 15:32

Urządzenie obce – obiekt lub urządzenia, w tym obiekt lub urządzenia budowlane w szczególności wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne lub elektroenergetyczne niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z wyjątkiem kanału technologicznego.

Reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt. 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 ze zm.)ustawionym przez gminę znakiem informacyjnym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informacyjnym o formie  ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Przepisy związane

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)
2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 ze zm.)
4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Informacje ogólne:

Reklama nie może być zlokalizowana w pasie umieszczania znaków drogowych tzn. krawędź tablicy reklamowej powinna znajdować się w odległości min. 2 m od krawędzi jezdni (pod warunkiem, iż nie jest to reklama objęta pozwoleniem na budowę) - zgodnie
z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm., wraz z załącznikami),  wg załącznika nr 1 pkt. 1.53, znaki drogowe umieszcza się w odległości 0,50 - 2,0 m od krawędzi jezdni.
W przypadku, gdy reklama stanowi urządzenie trwale związane z gruntem w myśl ustawy prawo budowlane, ma zastosowanie art. 43. ust. 1 ustawy o drogach publicznych tj. obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m na terenie zabudowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych § 81 ust. 1 pkt. 2 kierującemu pojazdem innym niż rower, hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobowego zapewnia się na skrzyżowaniu wolne od przeszkód (w tym reklam) pole widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania z obowiązkiem ustąpienia pierwszeństwa, dzięki zapewnieniu co najmniej takiej odległości widoczności, która umożliwi bezpieczne zatrzymanie pojazdu przed krawędzią jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu.
W myśl art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach publicznych - zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.
W myśl art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym – zabrania się usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie w terenie zabudowanym za zezwoleniem zarządu drogi.

Wniosek o zgodę na lokalizację urządzeń obcych

Wniosek o zgodę na lokalizację reklamy

 

POUCZENIE:

Pełnomocnik działający w imieniu inwestora dołącza do wniosku:

 

  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, oryginał lub urzędowo poświadczone odpisy pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.), za wyjątkiem sytuacji, gdy mocodawca pełnomocnika będzie zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie przepisów ww. ustawy; opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. z chwilą złożenia dokumentu), w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl