Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej powinien zawierać:

  • mapę w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją reklamy (2 egzemplarze),
  • projekt graficzny wraz z uwzględnieniem kolorystyki oraz wymiarami,
  • sposób zamocowania lub zakotwienia reklamy w gruncie.
Artykuł z dnia: 2009-02-10 15:32

Informacje ogólne:

Reklama nie może być zlokalizowana w pasie umieszczania znaków drogowych tzn. krawędź tablicy reklamowej powinna znajdować się w odległości min. 2 m od krawędzi jezdni (pod warunkiem, iż nie jest to reklama objęta pozwoleniem na budowę) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wg załącznika nr 1 pkt. 1.53, znaki drogowe umieszcza się w odległości 0,50-2,0 m od krawędzi jezdni

W przypadku, gdy reklama stanowi urządzenie trwale związane z gruntem w myśl ustawy prawo budowlane, (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), ma zastosowanie art. 43. ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.) tj. obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m na terenie zabudowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430), załącznik nr 2 warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach, ust. 4.1 – przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu umożliwiająca podjęcie decyzji o wykonaniu zamierzonego manewru lub o konieczności zatrzymania się przed skrzyżowaniem - zgodnie z tym pole widoczności winno być wolne od jakichkolwiek przeszkód - obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (w tym reklam).

W myśl art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach publicznych - zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.

W myśl art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) – zabrania się usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych) – za zajęcie pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia: reklamy – 1,50 zł (w przypadku tablicy obustronnej opłata x 2).

Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie w terenie zabudowanym za zezwoleniem zarządu drogi.

Wniosek o lokalizację infrastruktury technicznej

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl