Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zajęcie pasa drogowego

Droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:20

Przepisy związane z zajęciem pasa drogowego:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 3. Uchwała Nr XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr z dnia 7 maja 2004 r. Nr 31, poz. 553 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Zgodnie z ww. Ustawą o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 1. prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3
 5. innych działań związanych z szczególnym wykorzystaniem dróg, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruch drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego np. prowadzenie imprez okolicznościowych, sportowych lub przejścia pielgrzymek w pasie drogowym połączone z zamknięciem ulicy dla ruchu.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Formularz zawiadomienia o zlokalizowaniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 • zawiadomienie o zlokalizowaniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej;
 • porozumienie dotyczące usuwania awarii urządzenia infrastruktury technicznej (wstawić załącznik nr 5)

POUCZENIE:

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego wymaga się, aby wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego został złożony w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego w siedzibie lokalnie odpowiedniego Rejonu Dróg Wojewódzkich.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w organie podatkowym właściwym ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest (wójt, burmistrz, prezydent miasta). – to znaczy właściwy Urząd Miasta i Gminy dla siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w którym załatwiamy sprawę.

Wykaz rachunków bankowych, na które należy dokonać opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej :

 Białogard  Bank Spółdzielczy Białogard  43 8562 0007 0003 4308 2000 0020
 Chojna  Bank Spółdzielczy Chojna  43 9370 0007 0000 0664 2000 0058
 Drawsko Pomorskie  PKO BP SA Drawsko Pomorskie  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402
 Gryfice  Bank Spółdzielczy w Gryficach  67 9376 0001 0000 0547 2001 0007
 Koszalin  mBank S.A. O/Korporacyjny Koszalin  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
 Pyrzyce  BGŻ S.A. O/Pyrzyce  62 2030 0045 1110 0000 0112 5450
 Stargard Szczeciński  PKO SA I O/Stargard  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl