Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Zajęcie pasa drogowego

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w której jest lub będzie usytuowana droga.

Droga – budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno – użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Urządzenie obce – obiekt lub urządzenia, w tym obiekt lub urządzenia budowlane w szczególności wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne lub elektroenergetyczne niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z wyjątkiem kanału technologicznego.

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:20

zmodyfikowano dnia : 07-04-2023 09:45

 

Przepisy związane z zajęciem pasa drogowego:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264);
 3. Uchwała Nr XXXIX/439/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 5946);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).


Zgodnie z ww. Ustawą o drogach publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi. Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. Umieszczenia w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych
 3. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych innych niż wymienione w pkt. 2 oraz reklam;
 4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.


Zezwolenia wymagają również inne działania związane ze szczególnym wykorzystaniem dróg, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny np. prowadzenie imprez okolicznościowych, sportowych lub przejścia pielgrzymek w pasie drogowym połączone z zamknięciem ulicy dla ruchu.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego
 • Wniosek na przedłużenie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Formularz zawiadomienia o zlokalizowaniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

POUCZENIE:

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego wymaga się, aby wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego został złożony w terminie 30 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego, w siedzibie lokalnie odpowiedzialnego Rejonu Dróg Wojewódzkich.

Zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wydawane będzie na okres max. 10 lat.

Pełnomocnik działający w imieniu inwestora dołącza do wniosku: - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, oryginał lub urzędowo poświadczone odpisy pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji, - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142), za wyjątkiem sytuacji, gdy mocodawca pełnomocnika będzie zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie przepisów ww. ustawy; opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. z chwilą złożenia dokumentu), w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl