Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Lokalizacja zjazdów

Zjazd -  połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych określa trzy rodzaje zjazdów:


1.    zwykły ‒ przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
2.    techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
3.    awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu.


Procedura:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 645): Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu – w związku z tym, w celu otrzymania decyzji administracyjnej na lokalizację bezpośredniego zjazdu z drogi wojewódzkiej i warunków technicznych dla planowanego zjazdu należy w tut. Zarządzie złożyć wniosek (może to także uczynić w imieniu inwestora np. projektant, po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa) z dołączonym planem sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją zjazdu i tytułem własności do działki (aktualny wypis z ewidencji gruntów lub z księgi wieczystej lub akt notarialny) oraz informację, że inwestycja polegająca na budowie zjazdu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.

2. Inwestor, gdy otrzyma decyzję na lokalizację zjazdu, zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia w ZZDW w Koszalinie projekt budowlany zjazdu (w myśl art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), którego to opracowanie należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

3. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenie na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz.682) o które to pozwolenie należy wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej (właściwość starosty), właściwego z uwagi na miejsce realizacji inwestycji oraz obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do odpowiedniego Rejonu Dróg Wojewódzkich w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 poz. 1264).
Za wybudowanie/przebudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645).


POUCZENIE:


Pełnomocnik działający w imieniu inwestora dołącza do wniosku:
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, oryginał lub urzędowo poświadczone odpisy pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji,
-    potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.), za wyjątkiem sytuacji, gdy mocodawca pełnomocnika będzie zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie przepisów ww. ustawy; opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. z chwilą złożenia dokumentu), w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl