Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Lokalizacja zjazdów

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:24

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa dwa rodzaje zjazdów:

1. Zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd, co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowegoDecyzje administracyjne na zjazdy publiczne podlegają opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł (załącznik cz. III ust. 44, pkt 2 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).
2. Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnieDecyzje administracyjne na zjazdy indywidualne do budynków mieszkalnych nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Wzór wniosku w formacie RTF.

Wniosek o wydanie warunków na budowę/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej powinien zawierać:

* Informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
* mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną szczegółową lokalizacją zjazdu,
* kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
* lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze.Procedura:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086): Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu – w związku z tym, w celu otrzymania decyzji administracyjnej na lokalizację bezpośredniego zjazdu z drogi wojewódzkiej i warunków technicznych dla planowanego zjazdu należy w tut. Zarządzie złożyć wniosek (może to także uczynić w imieniu inwestora np. projektant, po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa) z dołączonym planem sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją zjazdu i tytułem własności do działki (aktualny wypis z ewidencji gruntów lub z księgi wieczystej lub akt notarialny) oraz informację, że inwestycja polegająca na budowie zjazdu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.
2. Inwestor, gdy otrzyma decyzję na lokalizację zjazdu, zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia w ZZDW w Koszalinie projekt budowlany zjazdu (w myśl art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), którego to opracowanie należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
3. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenie na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), o które to pozwolenie należy wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej (właściwość starosty), właściwego z uwagi na miejsce realizacji inwestycji oraz obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do odpowiedniego Rejonu Dróg Wojewódzkich w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).


Za wybudowanie/przebudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.).

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl